Jo Me VaksIne, Zbu lohet Ilaci I Ri Kunder C0vid.. E Vret Virusin Brenda 24 Oreve.

Kur njerëzimi po pret me pa durim va ksinën an ti Co vid, shke ncëtarët duket se kanë shp ikur il açin ku ndër a mës që po kë rcënon
botën.

Studiuesit kanë zb uluar se tra jtimi i in feksionit S ARS-Co V-2 (Co vid-19) me një il aç të ri an tiviral, M K-44 82 / EI DD-2 801 ose Mo
lnup ir avir, që mb yt plotësisht transmetimin e vi rusit brenda 24 orësh.

Sipas studimit, botuar në revistën Nature Mi crobio logy, ekipi hu lumtues nga Georgia State University (GSU) llimisht zbu loi se il açi
është i fu qishëm ku ndër vir useve të gri pit.

“Ky është de monstrimi i parë i një il açi or al në di spozicion për të bll okuar shpejt transmetimin e SA RS-Co V-2. M K-44 82 / EI DD-2
801 që mund të ndryshojë be tejën”, tha autori i studimit Richard Plemper nga GSU.

Për shk ak se il açi mund të merret nga g oja, tra jtimi mund të llojë herët për një përtim po te ncialisht të treshtë: të pe ngojë përparimin e pa cientëve në së mundje të rë ndë, të shkurtojë fazën in fektive për të lehtësuar an kthet emocionale dhe so cioekonomike të izo limit të zgjatur të pa cientit dhe pë rhapjen e shpejtë të in fektimeve në shpë rthimet lokale.

error: Alert: Content is protected !!