Pipero jep lajmin e shumëpritur: Ja çfare pre.sim të nd.odhë deri në fund të qershorit

Dr. Pëllumb Pipero, i ftuar në një lidhje live në emisionin “Breaking”, në Top News, ka folur rreth procesit të va. ksinimit masiv në Shqipëri.

I pyetur nëse do të ketë një plan rezervë dhe nëse do të ndalet vak. sinimi në vendin tonë, Pipero shprehet se nuk ka asnjë arsye që kjo gjë të ndodh pasi vendi ynë ka arri tur të si gurojë vak. sina dhe të nënshkruajë kontrata me disa kompani prodhuese të vaks. inave.

Pipero shprehet më tej se vaksinimi po ecën me ritme të shpejta dhe mendon se deri në fund të qershorit mund të arrihet imu. nizimi i tufës.

“Nuk shoh asnjë arsye të ndalohet procesi, janë lidhur disa kontrata me kompanitë pro dhuese. Edhe nëse ndalim hapat ne nuk na lë bota, duhet doemos të nxi tojmë në procesin e vakpo
sinimit dhe nëse vazhdojmë me këto ritme do të thotë që objektivi për të pasur 500 mijë të vaks inuar deri në fund të majit do të tejkalohet. Besoj se duke shtuar ritmet e va ksinimit dhe fundi qershorit do ar rijmë imun itetin e tufës. Do të kemi arr itur imuniz imin e 75% të shqiptarëve për të mundësuar një sezon turistik të qetë dhe një fund viti optimist”, thotë ai.

Pipero ka folur për efek tet anë sore që një vaksinë mund të shfaqi dhe thotë se në vendin tonë deri më tani nuk ka pasur asnjë rast prob. lematik. Përsa i përket mpiksjes së gj akut te disa persona të vaks inuar, dok tori i referohet këtu studimeve të bëra së fundmi për Ast. raZen. eca dhe Joh. nson&Jo. hnson në vendin tonë nuk është rapo rtuar ende asnjë rast.

“Në vendin tonë është një tjetër komitet, ai i veri. fikimit të efekteve an ësore. Nuk kam të dhë në zyrtare të këtij institucioni përsa i përket efek teve anësore. Efekte kryesore të vak sinave janë efektet momentale që verif ikohen gjysmë ore pas vak. sinës. Nuk njihet asnjë rast alergjik deri tani. Ef ektet e tjera më të larta janë 1 në 3 ditë, dhimbja në vendin e vaks. inimit, temperatura që zgjat 2 ose 3 ditë. Këto janë efe ktet anë sore. Efe ktet të tjera si mpik sja e gj akut, kryesisht i refe rohet AstraZenecas dhe Johnson & Johnson ne nuk kemi raste të rapo rtuar ende. Vëmendja e të gjithë va. ksin atorëve është shumë e madhe për të evidentuar çdo efekt anësor, sepse është një pro. blem madhor dhe do kujdes madhor”, tha Pipero.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!