O Zot na ruaj. Moti i keq go.det shtetin, Përm.byten rrugë e shtëpi, mbyllen shkollat në disa rajone!

Moti i k eq ka përf shirë Greqinë me re shje të dendura shiu që shka ktuan përmb ytje në shumë zona. Një au tobus me pa sagjerë mbe ti i bll okuar dhe filloi të zhy tej në ujë ditën e djeshme, ndërsa pam jet e njerëzve teksa ndihmonin njëri-tjetrin për të dalë nga ujë, janë shpërndarë kudo. Autobusi u zhyt në ujë në Poseidonos në Paleo Faliro, nën urën në Qendrën Kulturore të Fondacionit Stavros Niarchos, ndërsa udhëtarët në bord formojnë një rr esht, ku të kapur për dore, dalin në anë të rrugës, ndërsa uji u arrin deri në gju.

Situata është mjaft kr itike edhe në Atika, ku janë përmb ytur disa shtëpi, ndërsa shkollat janë mby llur. Zj arrfikësit janë në terren duke ndihmuar në evakuimin e qytetarëve, ndërsa i kanë bërë atyre thirrje për ku jdes. “Ne kër kojmë qytetarëve që të jenë shumë të ku jdesshëm dhe të ndjekin u dhëzimet e autoriteteve”, bën thirrje Departamenti i Zja rrfi kësve.Në Kifissos dhe Paraliaki është vendosur nda limi i qar kullimit për të gjitha automjetet, ndërsa në disa zona si El efsina, në qendër të Athinës, Ka llithea, Koropi dhe zona e Renti pati edhe ndërp rerje të energjisë el ektrike.